فارسی

iranzwave

fibaro - zwzve - fibaro iran - iranzwave - fibaro in iran -iran zwave

ایران زی ویو iran zwaveایران زی ویو iran zwaveایران زی ویو iran zwave
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

About ایران زی ویو iran zwave

گروه " ایران زی وِیو " در اجرای سیستم هوشمندِ مدیریتِ ساختمان تکنولوژیِ بسیار نوینی را

برگزیده است . هَدفِ ایران زی ویو از راه اندازی این سیستم هرزگیریِ انرژی و پدید آوردنِ

فضایی امن و مدرن برای ساکنانِ هر نوع ساختمانی ست .

Brand: ایران زی ویو iran zwave
Company name: تک فناوران ایرانیان پیروزان

Awards and standards

^
ایران زی ویو iran zwave
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)